Champa Lots

Champa Lots är ett mentorskapsprogram för personer med funktionsnedsättning. Projektet kommer att genomföras under 2019-2020 i tre samarbetskommuner, Eskilstuna, Malmö och Östersund.

”Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara.”

Vad är problemet?

Den som föds med en funktionsnedsättning, eller förvärvar en skada som barn, ges en rad insatser som stöd för att underlätta i vardagen. Det kan till exempel vara stöd i skolan, personella resurser eller särskilda fritidsaktiviteter för barn och skolungdomar. Fokus sätts dock ofta i större utsträckning på det som individen inte kan, istället för att fokusera på det som individen kan och att stärka det. De stödinsatser som ges verkar därför ofta snarare för att assistera vid hinder eller utmaningar, än att träna på att klara sig själv och stärka individers egenmakt. Individen själv varken ses eller känner sig då som ägare för sin egen situation, och blir oftare tillsagda än tillfrågade om hur de ska leva sina liv eller vad som anses möjligt i deras livssituation.
Många barn och unga med funktionsnedsättning beskriver en fritid utan aktiviteter och utan kamrater. Många barn och unga med funktionsnedsättning får inte ramla och slå sig, inte prova, misslyckas och få prova igen. Detta kan även leda till att man som förälder, eller annan vuxen i barnets närhet, har lägre krav på barnen än till exempel dess syskon, och inte låter dem växa genom utmaningar.

Att tidigt få lära sig vilka förutsättningar man har utifrån sin funktionsnedsättning kommer att underlätta arbetet mot ett självständigt liv. Det är därför oerhört viktigt att få testa nya saker och utmana gränsen för vad man klarar av eller inte, och därtill lära sig göra mer än vad man kunnat tidigare.

Vad är lösningen?

Projektet Champa Lots kommer att genomföra något som kan liknas med ett mentorskapsprogram, där individen får lära sig identifiera sina egna behov och förutsättningar under stöttning av en mentor som kallas för Livsstilslots. Dessa livsstilslotsar rekryteras efter deras förmåga att vara kreativa problemlösare och har företrädesvis en funktionsnedsättning själva. Livsstilslotsarna erhåller högkvalitativ, adekvat utbildning med fokus på bland annat folkhälsa, handikappvetenskap, coachande förhållningssätt och empowerment.

Arbetet som Livsstilslots innebär dels att kunna bidra med egna erfarenheter av de utmaningar man kan stöta på i vardagen, men även att fungera som förebilder för de barn och unga de möter. Livsstilslotsarna anställs på timmar inom kommunen och träffar sina adepter regelbundet, både enskilt och i grupp, under minst ett år.

Projektet öppnar upp för ett helt nytt sätt att se på och ge stöd vid en funktionsnedsättning, där vi utgår från barn och ungas egna möjligheter att utforska sin förmåga.

Att kunna vägleda andra kring hur det är att leva med en funktionsnedsättning är en unik kompetens, som ska tas tillvara.

Mål för projektet

  • Etablera en modell för att öka graden av självständighet hos personer med funktionsnedsättning.
  • Identifiera vilka metoder som effektivast arbetar för barn och ungas självständighet och handlingsutrymme.
Vägen till Champa

Vägen till Champa

Det började som en stor och svårgreppbar fråga: hur får vi barn och ungdomar med en funktionsnedsättning att bli mer fysiskt aktiva? Därefter delades projektet upp i två delar. En om att hitta förebilder eller livsstilslotsar till nya förmågor, Jag vet, och en annan...

Varmt välkomna till mentorskapsprogrammet Champa Lots

Varmt välkomna till mentorskapsprogrammet Champa Lots

Vi på Parasport Sverige är glada över att ni vill vara en del av vår satsning Champa Lots. Tack för förtroendet! Målet med Champa Lots är att barnet, tillsammans med sin lots, ska få många roliga och nyttiga erfarenheter inför framtiden. Med lotsen och idrottens hjälp...

Projektet Champa

Projektet Champa

Nu blir det enklare för barn och unga med funktionsnedsättningar att hitta till träningsglädje och en aktiv fritid. Det nya projektet Champa utbildar vuxna mentorer som varit i samma sits, dessutom sker en stor kartläggning av tillgängligheten på svenska...

Du kan göra skillnad!

Du kan göra skillnad!

Är du vuxen och har en funktionsnedsättning? Det kan vara dig vi söker till det nya projektet Champa Lots. Barn och ungdomar med funktionsnedsättningar väntar på just din vägledning! Du som är vuxen med funktionsnedsättning har genom livet samlat på dig en hel del...